Výrobci

Kategorie

Záruční podmínky

 

Záruka na výrobky dodávané distributorem SA Trade s.r.o. je v průběhu
záruční lhůty poskytována v rozsahu následujících záručních podmínek.

1.Distributor poskytuje záruku na jím prodané stroje značek PROMA, Ferm, Ferm Powerline v délce trvání
24+12 měsíců.
Na zakoupené náhradní díly poskytuje distributor záruku po dobu
6 měsíců od data prodeje.

2. Pokud je na vadný výrobek řádně uplatněna záruka, poskytuje distributor svým zákazníkům právo na bezplatnou výměnu všech vadných dílů. V tomto případě hradí polovinu nákladů na přepravu do autorizovaného servisního střediska a následně nazpět k zákazníkovi distributor.

3. Práva z odpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní a montážní výrobků uvedených na trh distributorem SA Trade s.r.o je možné uplatnit u prodejce či distributora.

4. Oprávnění provádět záruční a pozáruční servis na výrobky uvedené na trh distributorem SA Trade s.r.o. má pouze autorizované servisní středisko .SA Trade s.r.o., Zastavilka 1052, 518 01 Dobruška tel: 606 160 054.

5. Záruka zaniká v těchto případech:
a) záruční list je nesprávně nebo neúplně vyplněn
b) údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na štítku stroje
c) výrobek nelze podle záručního listu identifikovat
d) výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé
e) zásahem do výrobku včetně úprav jiným, než autorizovaným servisním střediskem (např. výměna, zkrácení či jiné úpravy přívodních kabelů)
f) výrobek byl mechanicky poškozen, například pádem nebo úderem
g) poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí, dále pokud byl výrobek poškozen vinou uživatele (např. použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství, přetížením atd.)
i) byla-li zanedbána péče o výrobek nebo běžná údržba (znečištěné větrací otvory apod.)
j) byl-li stroj dále používán i po projevující se závadě
k) při poškození během transportu

6. Záruku 3 roky nelze uplatnit v těchto případech:
a) nebyl-li předložen řádně vyplněný originál tohoto záručního listu
b) nebyl-li k posouzení předán kompletní výrobek
c) pokud nebyla se strojem ukončena činnost okamžitě po projevu nestandardního chování (např. zvýšená hlučnost, nadměrné jiskření kolektoru, pískání ložisek apod.)

7. Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jejím obvyklým užíváním a na běžnou údržbu výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, pryžových těsnění apod.)

8. Akumulátory, nabíječky akumulátorů a kufry jsou z prodloužené záruky vyloučeny. Na tyto platí záruční doba 24 měsíců.

9. Stroj musí být k záruční opravě předán v čistém stavu. Čištění stroje nespadá do opravy a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. Pokud bude stroj znečištěn vyhrazuje si distributor právo na fakturaci prací spojených s vyčištěním stroje.

10. Záruční doba se prodlužuje o dobu od převzetí autorizovaným servisním střediskem nebo prodávajícím až do doby, kdy zákazník opravený stroj obdrží, převezme nebo je povinen opravený stroj převzít.

11. Odstranění závad uznaných distributorem jako záruční, plynoucích ze záručních závazků, se uskuteč-ňuje způsobem:
a) vadné nářadí dle rozhodnutí distributora bezplatně opraví autorizované servisní středisko
b) distributor nahradí vadný výrobek bezchybným výrobkem stejného nebo odpovídajícího typu nebo modelu. Nahrazené výrobky nebo díly se stávají majetkem distributora.

12. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést, vyplnit řádně záruční list včetně data prodeje, názvu, typu a výrobního čísla výrobku. Kontrolu, zda tak učinil, provede zákazník.

13. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky uvedené na trh distributorem SA Trade s.r.o.

Upozornění:
Bude-li v reklamačním řízení uplatněna vada, která nebude uznána jako vada podléhající záruce a vznikne-li distributorovi škoda z titulu nákladů vynaložených distributorem s takto neoprávněně uplatněnou vadou, například náklady spojené s dopravou, výkonem servisního technika, případně náklady spojené s cenou použitého náhradního dílu, materiálu a pod., tato škoda bude uplatněna vůči osobě neoprávněně uplatňující vadu (majiteli výrobku, kupujícímu).
Toto upozornění činí distributor v rámci objektivního poskytování informací spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.
 © 2011_03

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Kontakt


Josef Tomik
Choceradská 3046/12
141 00 Praha

info@stroje-tomik.cz

mob: +420 737 243 816
Tel.: +420 222 721 005

IČ: 13460081

Slevy

Všechny slevy